Geoprostorske analize

Prostorski podatki dobijo svoj pomen

Z natančnimi geoprostorskimi analizami prevedemo kompleksna podatkovna razmerja v pomenljive in uporabne informacije za vašo panogo.

MERITVE IN IZRAČUNI

Razdalje, površine, volumni in druge karakteristike

Digitalni 2D in 3D modeli zemeljskega površja ali objektov ter pripadajoči ortofoto mozaiki omogočajo hitro in učinkovito merjenje (razdalje, koti, površine…) in izračune. Z naprednimi kalkulacijami lahko natančno določimo površine in volumne območij (npr: širine cest, površine terena, volumne nasipov ali izkopov, volumne objektov…), s pomočjo katerih lahko nato varno, stroškovno učinkovito in brez motenj vaših delovnih procesov načrtujete in upravljate posege v prostor.

SPREMLJANJE SPREMEMB

Vaš prostor in objekti skozi čas

Napredna interpretacija in primerjalni algoritmi aerofotografij, posnetih v različnih časovnih obdobjih, nam omogočajo odkrivanje sprememb v prostoru in na objektih. Še več, s ponavljajočim aerofotografiranjem dokumentiramo in analiziramo spremembe skozi čas. Spremljamo lahko geometrične (spremembe volumnov, nove objekte, geološke premike…) in radiometrične (spremembe v vegetaciji…) razlike. Pridobljene informacije koristijo načrtovanju kapacitet, spremljanju zalog zunaj skladiščenih materialov in mnogim drugim službam, ki potrebujejo evidentiranje sprememb v prostoru.

NAPREDNI MODELI IN SIMULACIJE

Prostorska vizualizacija prihodnosti

Iz digitalnih modelov prostora (DMR, DMV, DMO…) vam lahko z naprednimi algoritmi izdelamo kakovostne izvedene modele, npr. model senčenega zemeljskega površja, višinske barvne sloje, izohipse in naklone ali izdelamo druge sloje, ki opisujejo zemeljsko površje. Vse te modele nato lahko uporabimo za simulacije plazov, erozije, poplav, osončenosti, izračune porazdelitve sončnega sevanja, izbiro lokacije za razvoj naselij ter še mnogo drugih pojavov in vplivov.

TERMOGRAFSKE ANALIZE

Gradbenofizikalno in energetsko stanje zgradb in infrastrukture

Z infrardečimi termografskimi aerofotografijami odkrivamo napake in toplotne izgube objektov in infrastrukture, funkcionalnosti solarnih panelov, površinskih zemeljskih anomalij, termodinamike vodnih tokov, ugotavljanje intenzivnosti razkroja biomateriala na odlagališčih, ukrepov v primeru požarov itd. Aerofotografije prikažejo pomanjkljivosti celotnega ovoja zgradbe: toplotne mostove, nepravilnosti v konstrukciji in vgradnji gradbenih elementov in materialov (npr. pomanjkljivosti pri vgradnji toplotne izolacije), netesnosti in poškodbe oken, vlago v objektu in vse druge posebnosti v objektu, ki bi jih sicer zelo težko odkrili. Posnetki so tudi pravi detektorji inštalacij v zgradbah: odtokov, vgrajenih toplovodnih cevi, potekov talnega ali stenskega gretja, kovinskih podkonstrukcij itd. Uporabljajo se tudi v industriji za odkrivanje mehanskih okvar zaradi trenja in pri različnih tehnoloških procesih, ki jih spremljata ohlajanje in segrevanje.

ANALIZA VEGETACIJE

Spektralni indeksi za odkrivanje bolezni rastlin in vlažnosti tal

S primernimi tehnikami snemanja in detajlno interpretacijo lahko aeroposnetke uporabimo za kartiranje agrarne rabe tal ter nadzor in analizo zasejanih kmetijskih kultur. Še posebej v kmetijstvu in gozdarstvu pa učinkovito uporabljamo tehniko rdečega in infrardečega barvnega aerofotografiranja, ki omogoča zgodnje odkrivanje bolezni rastlin in ugotavljanje vlažnosti tal. Pridobljeni spektralni posnetki omogočajo izračun različnih spektralnih indeksov, med njimi so najpomembnejši vegetacijski indeksi, indeksi vlažnosti tal, indeksi stresa vegetacije, mineralni indeksi in podobno. Z njimi določamo stanje zdravosti ali stresa rastja in poljščin, tal, sprememb na vodnih površinah ipd.