Všeč mi je
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIN
 • Pinterest
Deli
Izračun volumna frakcij odpadkov Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana

Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi in skrbi za odpadke 37 slovenskih občin. Vodi ga javno podjetje Snaga Ljubljana po pooblastilu Mestne občine Ljubljana (MOL) in preostalih občin.

Regijski center sestavljajo odlagališče odpadkov, čistilna naprava za izcedne vode in objekti za predelavo odpadkov. Odlagališče je polje za odlaganje nenevarnih odpadkov v ločeno zbranih frakcijah. Obsega skoraj pet hektarjev površin, kamor bi lahko odložili približno 900 tisoč kubičnih metrov odpadkov.

Naročnik Snaga Ljubljana želi za potrebe neodvisne kontrole redno spremljati količine zbranih frakcij odpadkov na odlagalnem polju. Periodična merjenja in izračune volumnov so zaupali podjetju Geavis.

Aerofotografiranje odlagalnega polja za ločeno zbiranje frakcij odpadkov izvajamo z uporabo brezpilotnega letalnika in letenjem na višini 40 m. Pridobljene aerofotografije s postopki georeferenciranja pravilno orientiramo in umestimo v državni prostorski koordinatni sistem. Za georeferenciranje lahko uporabljamo oslonilne točke iz referenčne geodetske mreže, pridobljene z GNSS-izmero. S fotogrametričnimi algoritmi iz stereoparov aerofotografij zatem izdelamo gost oblak točk (point cloud), iz katerega izdelamo georeferenciran in metričen digitalni model reliefa (DMR) nasutja odpadkov in še ortofoto mozaik. Oboje nam omogoča geometrijska merjenja in izračune.

Za naročnikove potrebe tako računamo volumne nasutih frakcij odpadkov, pri čemer v izračun zajamemo material med ploskvijo odlagalnega polja in in površjem nasutja.

Z opisanimi postopki lahko Geavis Snagi Ljubljana na hiter in nemoteč način periodično zagotavlja natančne informacije o volumnih frakcij odpadkov ter ji tako omogoča učinkovitejše načrtovanje in obračunavanje nadaljnje predelave.

Tehnični podatki
 • Lokacija: RCERO, Ljubljana
 • Velikost območja: 4 ha
 • Povprečni GSD: 2 cm
 • Ločljivost aerofotografij: 2 cm/px
 • Število aerofotografij: 230
 • Število 3D točk: 46.000.000